Soita


Edistämme myyntiäsi

Missiomme on kasvat­taa myyn­tiäsi anta­malla kiin­teis­tön­välitys­alalle tarvit­tavat oikeat mark­ki­noin­nin työkalut. Ajatte­lemme asia­kas­lähtöi­sesti, jotta sinä voi­sit paran­taa ja sol­mia uusia asiakas­suhteita hel­posti. Asiak­kaamme ovat meille tärkeitä – kuten var­masti myös sinulle.

Toimialakohtainen

Nerio LKV on kiinteistön­väli­tys­alalle vuo­desta 2005 alkaen kehi­tetty toimi­ala­kohtai­nen sähköi­sen mark­kinoin­nin jär­jes­telmä. Järjes­telmä skaa­lautuu modu­laari­sesti tar­pei­desi mukaan, jol­loin toimin­nal­li­suuksia voidaan vaiheit­tain lisätä. Nerio seuraa jatku­vasti alan kehi­tystä tuoden uusia ominai­suuk­sia järjes­telmään.

Rakennamme siltoja

Nerio toimii yhteis­työssä kiin­teis­tön­vä­li­tys­alan johta­vien toimi­joiden kanssa raken­taen raja­pintoja välitys­järjestelmien ja asiak­kai­demme välille. Moni­puo­liset tiedon­siirto­mahdolli­suudet Nerio LKV:n ja muiden järjes­telmien välillä mahdol­lis­tavat Nerion jatka­maan siitä mihin monien muiden työ­kalut lopettavat.

Nerio LKV

 • WWW-julkaisujärjestelmä
 • Uutiset
 • Tilastot
 • Toimipisteet
 • Henkilöstö
 • Lomakkeet
 • LKV-frame
 • Kohde-esitteet
 • LKV Screen Demo

Nerio LKV+

 • WWW-julkaisujärjestelmä
 • Uutiset
 • Tilastot
 • Toimipisteet
 • Henkilöstö
 • Lomakkeet
 • Kohde-esitteet
 • Tarjouskauppakohteet
 • LKV Screen
 • LKV-frame portaali

Kysy tarjous!

Timo Helanen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 680 455


Nerio LKV -järjestel­män avulla hallin­noit koti­sivujasi, päivität uutis­sisältöä sekä henkilöstö- ja toimi­pisteiden yhteys­tiedot. Käytös­säsi ovat muunnel­tavat lomake­pohjat sekä vastaus­ten arkis­tointi järjes­telmään ja edel­leen­lähetys halut­tuihin sähkö­posti­osoittei­siin. Kohde­listaukset näkyvät reaali­ajassa sivus­tollasi, ja teet kohde­nostot helposti esit­tei­siin ja verkko­sivuille moni­puoli­silla valinta­vaihto­ehdoilla. Saat myös helposti tehtyä sähköiset esitteet yrityk­sesi ulko­asulla. LKV Screen -ominaisuus korvaa perin­teiset ikkuna­laput, ja tuo ruudulle yrityksen kohteet vaihtuvin kuvin.


» Tutustu Nerio LKV -toimintoihin tästä!


Nerio on Suomen johtava kiinteistö­välitys­alan sähköisen markki­noinnin toteut­taja. Nerio LKV -julkaisu­järjestelmä on yhteen­sopiva alan johtavien välitys­järjes­tel­mien kanssa.

 

NERIO OY
Sepänkatu 20
90100 Oulu
puh.
Tel. 040 759 0014
email
asiakaspalvelerio.fi
twitter
twitter NERIO OY
Sepänkatu 20
90100 Oulu
Tel. 040 759 0014
asiakaspalvelerio.fi