Soita


Edistämme myyntiäsi

Missiomme on kasvat­taa myyn­tiäsi anta­malla kiin­teis­tön­välitys­alalle tarvit­tavat oikeat mark­ki­noin­nin työkalut. Ajatte­lemme asia­kas­lähtöi­sesti, jotta sinä voi­sit paran­taa ja sol­mia uusia asiakas­suhteita hel­posti. Asiak­kaamme ovat meille tärkeitä – kuten var­masti myös sinulle.

Toimialakohtainen

Nerio LKV on kiinteistön­väli­tys­alalle vuo­desta 2005 alkaen kehi­tetty toimi­ala­kohtai­nen sähköi­sen mark­kinoin­nin jär­jes­telmä. Järjes­telmä skaa­lautuu modu­laari­sesti tar­pei­desi mukaan, jol­loin toimin­nal­li­suuksia voidaan vaiheit­tain lisätä. Nerio seuraa jatku­vasti alan kehi­tystä tuoden uusia ominai­suuk­sia järjes­telmään.

Rakennamme siltoja

Nerio toimii yhteis­työssä kiin­teis­tön­vä­li­tys­alan johta­vien toimi­joiden kanssa raken­taen raja­pintoja välitys­järjestelmien ja asiak­kai­demme välille. Moni­puo­liset tiedon­siirto­mahdolli­suudet Nerio LKV:n ja muiden järjes­telmien välillä mahdol­lis­tavat Nerion jatka­maan siitä mihin monien muiden työ­kalut lopettavat.

 


Nerio LKV

 • WWW-julkaisujärjestelmä
 • Uutiset
 • Tilastot
 • Toimipisteet
 • Henkilöstö
 • Lomakkeet
 • LKV-frame
 • Kohde-esitteet
 • LKV Screen Demo

Nerio LKV+

 • WWW-julkaisujärjestelmä
 • Uutiset
 • Tilastot
 • Toimipisteet
 • Henkilöstö
 • Lomakkeet
 • Kohde-esitteet
 • Tarjouskauppakohteet
 • LKV Screen
 • LKV-frame portaali

Kysy tarjous!

Timo Helanen
Toimitusjohtaja
Puh. 0400 680 455


Nerio LKV -järjestelmän avulla hallinnoit kotisivujasi, päivität uutissisältöä sekä henkilöstö- ja toimipisteiden yhteystiedot. Käytössäsi ovat muunneltavat lomakepohjat sekä vastausten arkistointi järjestelmään ja edelleenlähetys haluttuihin sähköpostiosoitteisiin. Kohdelistaukset näkyvät reaaliajassa sivustollasi, ja teet kohdenostot helposti esitteisiin ja verkkosivuille monipuolisilla valintavaihtoehdoilla. Saat myös helposti tehtyä sähköiset esitteet yrityksesi ulkoasulla. LKV Screen -ominaisuus korvaa perinteiset ikkunalaput, ja tuo ruudulle yrityksen kohteet vaihtuvin kuvin.


NERIO OY
Kansankatu 47 A 4. krs
90100 OULU
puh.
Tel. 040 128 7120
email
asiakaspalvelerio.fi
twitter
twitter NERIO OY
Kansankatu 47 A 4. krs
90100 OULU
Tel. 040 128 7120
asiakaspalvelerio.fi